T: 973 71 80 10 - 620 25 87 17 | Barbens 25262 (Lleida) | C/ Sis, núm. 1 - 25332 La Fuliola. T: 973 57 10 55 |   CAT | ES |                       Facebook Facebook

Carta de serveis

 

La carta de serveis de l’Empresa Serveis Lleida Global Grup SL recull el compromís a desenvolupar les funcions de prestació de serveis de residències assistides i centres de dia per a gent gran, sempre sota criteris de millora contínua. La nostra empresa neix amb la voluntat de ser un servei assistencial i de qualitat.
            Aquesta Carta de Serveis es concreta en un document públic que recull informació d'utilitat sobre els serveis que la nostra empresa presta, els compromisos que adoptem en termes d'eficàcia i qualitat en l'execució de les nostres funcions, així com els mecanismes de participació dels residents i famílies per la millora dels serveis.
            És amb la finalitat de treballar en una millora continua de la qualitat i en l’esforç en complir els objectius marcats que l´Empresa Serveis Lleida Global Grup SL  elabora i publica la carta de serveis que serà revisada periòdicament.

1.- QUI SOM?
            La nostra empresa compta amb una àmplia experiència acreditada en el sector. Des de l´inici de la nostra activitat hem atès més de 700 persones en els serveis de Residència i de Centre de Dia.
            L’any 2009 iniciem l´activitat en la RESIDÈNCIA BARBENS I, tal i com es denomina comercialment. Aquest centre està ubicat a la Plaça Mestre Benet de la mateixa població de Barbens (Pla d´Urgell). Des de l´inici de l´activitat i mitjançant diferents accions continuades s´han anat actualitzant i modernitzant totes les instal·lacions. A dia d’ avui aquest centre compta amb 41 places de Residència i 10 de Centre de Dia.
            L´any 2011 s’inicia l’activitat a un segon centre a la mateixa població de Barbens ,al carrer del Nord número 11. Aquest està ubicat a escassos metres de l´altra Residència Barbens I. S´identifica amb el nom comercial de RESIDÈNCIA BARBENS II. La seva capacitat és de 34 residents i 10 places de Centre de Dia. Com en el cas anterior també es va procedir a actualitzar i modernitzar les instal·lacions existents.
            L´any 2014 s’adquireix un tercer centre geriàtric ubicat en la població de la Fuliola (Urgell). Aquest centre va ser denominat comercialment amb el nom de RESIDÈNCIA LA FULIOLA I BOLDÚ. Mitjançant diverses actuacions també s´han anat actualitzant les instal·lacions existents .La seva capacitat és de 68 residents i 25 places de Centre de Dia.
            Així doncs, gestionem 3 centres residencials acreditats per la Generalitat de Catalunya i amb places de tipus col·laborador, concertat i privat amb Prestació Econòmica Vinculada que avalen el nostre compliment de la normativa vigent i la constant adaptació a les noves exigències i normatives que van sorgint.
            A dia d’ avui estem treballant en l’ obertura d’ un quart centre: LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE CASTELLSERÀ.
            En tots els centres i serveis treballem seguint les indicacions i coordinats amb el personal tècnic dels diferents Departaments (Departament de Salut Pública, Departament de Drets Socials, Sanitat, Indústria, etc)


 

2.- QUINS SERVEIS OFERIM?
- Servei mèdic propi i d’infermeria
- Gimnàs / Fisioterapeuta
- Teràpia Ocupacional / Terapeuta Ocupacional
- Activitats de Lleure i Tallers / Educadora Social
- Atenció Social / Treballadora Social
- Suport psicològic / Psicòloga
- Perruqueria / Podologia
- Cuina pròpia i menjador
- Bugaderia pròpia
- Centre de Dia
- Servei de Llarga i Curta estada
- Celebracions
- Voluntariat
- Sala de reunions
- Sala de demències
- Servei de neteja pròpia
- Servei religiós

3.- QUINS COMPROMISOS ADOPTEM?
- Crear un ambient de relació i convivència pròpia d’una llar, afavorint l’adaptació de la persona al seu nou domicili.
- Crear un nivell d’infraestructura i recursos materials adaptats al conjunt de les necessitats psico-físiques de l’usuari.
- Promoure el treball en equip entre tots i cada un dels professionals que hi intervenen.
- Potenciar un treball participatiu, dinàmic i avaluar  la tasca diària.
- Fomentar un espai de convivència que realment s’apropi al d’una llar mitjançant conductes que promoguin la seguretat, la confiança, la intimitat, la tranquil·litat, la comoditat , el recolzament, etc.
- Afavorir el manteniment i potenciació de les capacitats socials i físiques i evitar que la dinàmica de relació entre la persona i el seu entorn quedi limitada a l’ expressió de queixes, dolor, protestes, etc...


 

4.- DRETS I DEURES DELS USUARIS
Drets de l’ usuari/ària de serveis residencials i diürns:
1. Els usuaris de serveis residencials i diürns tenen dret a:
            a) L'exercici de la llibertat individual per a ingressar i romandre a l'establiment i per a sortir-ne, sense perjudici del que estableix la legislació vigent respecte les persones incapacitades i les persones sotmeses a mesures judicials d'internament.
            b) Conèixer el reglament intern del servei i també els drets i els deures, que s'han d'explicar de manera entenedora i accessible.
            c) Rebre una atenció personalitzada d'acord amb llurs necessitats específiques.
            d) Accedir a l'atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en general, a l'atenció de totes les necessitats personals, per a aconseguir un desenvolupament personal adequat, en condicions d'igualtat respecte a l'atenció que reben els altres ciutadans.
            e) Comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió de manera accessible.
            f) El secret de les comunicacions llevat que es dicti una resolució judicial que el suspengui.
            g) La intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana. Dret que ha d'ésser recollit pels protocols d'actuació i d'intervenció del personal del servei.
            h) Considerar com a domicili l'establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb l'entorn familiar, de convivència i social, tot respectant les formes de vida actuals.
            i) Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament per mitjà  d’assemblees trimestrals.
            j) Accedir a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes.
            k) Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l'entorn on viuen, sempre que respectin els drets de les altres persones.
            l) Exercir lliurement els drets polítics, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.
            m) Exercir la pràctica religiosa, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.
           

            n) Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades, d'acord amb la legislació vigent.
            o) Rebre de manera continuada la prestació dels serveis i les prestacions econòmiques i tecnològiques en les condicions que s'estableixin per reglament.
            p) No ésser sotmès a cap mena d'immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions s'han de justificar documentalment, han de constar en l'expedient de l'usuari o usuària i s'han de comunicar al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que estableix la legislació.
            q) Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l'usuari o usuària.
            2. El reglament intern del servei pot desplegar i concretar la forma d'exercir els drets que reconeix l'apartat 1, respectant-ne sempre el contingut essencial i sense restringir els efectes que deriven de llur reconeixement per les lleis.
Obligacions de l’usuari/usuària de serveis residencials i diürns:      
            1. Les persones que accedeixen als serveis socials o, si escau, llurs familiars de referència , representants legals o guardadors de fet, tenen els deures següents:
            a) Facilitar les dades personals, de convivència i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre'n la situació.
            b) Complir els acords relacionats amb la prestació concedida i seguir el pla d'atenció social individual, familiar o de convivència i les orientacions del personal professional, i comprometre's a participar activament en el procés.
            c) Comunicar els canvis que es produeixin en llur situació personal i familiar que puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.
            d) Destinar la prestació a la finalitat per a la qual s'ha concedit.
            e) Retornar els diners rebuts indegudament.
            f) Comparèixer davant l'Administració, a requeriment de l'òrgan que hagi atorgat una prestació.
            g) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l'establiment i la resolució dels problemes.
            h) Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors.

            i) Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones.
            j) Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i tenir-ne cura.
            k) Complir les normes i els procediments per a l'ús i el gaudi de les prestacions.
            l) Contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable.
            m) Complir els altres deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis socials de Catalunya.

5.-  COM ELS USUARIS I FAMILIARS ES PODEN ADREÇAR I COMUNICAR AMB L’ ENTITAT.
            La carta de serveis representa el nostre compromís a desenvolupar les funcions que tenim encomanades sota uns criteris de millora contínua de la qualitat.
            Per aquest motiu, “Ajuda’ns a millorar” mitjançant la tramesa de consultes, suggeriments i queixes:
            - Telemàticament a través del formulari de la bústia de contacte de la nostra web https://www.residenciabarbens.cat/
            - Presencialment a qualsevol dels nostres centres ,sempre amb cita prèvia, per tal que puguem garantir les mesures Anti-Covid.
            - Presencialment també mitjançant les assemblees que es duen a terme amb els residents dels centres.
            Per correu electrònic adreçat a:
            serveislleida@serveislleida.cat
            residenciabarbens1@serveislleida.cat
            tsocialfuliola@serveislleida.cat

6.- NORMATIVA APLICABLE

Barbens, a 22 de Novembre de 2021


© 2013 Residències Barbens. · Avís Legal · Canal Ètic· Disseny Gràfix
Informació sobre cookies: Segons la Directiva ePrivacy de la UE de 2009 volem informar que aquest lloc web no utilitza cap tipus de cookie per al seu funcionament i que no descarrega cap informació al seu dispositiu durant la navegació.